5 conjuntos de datos encontrados

Grupos: Hacienda

Filtrar Resultados
 • Estat de liquidació de gastos

  Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual
 • Estat de liquidació d'ingressos

  Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit
 • Resum de l’inventari general de béns i drets de la corporació

  Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.
 • Relació de béns immobles

  Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
 • Relació de drets reals

  Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
Usted también puede acceder a este registro utilizando los API (ver API Docs).