Relació de béns immobles

Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació.

  • Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles:
  • Epígraf: Classificació dels béns segons la seua naturalesa (Reglament de Béns de les Entitats Locals).
  • Descripció: Descripció de l’Epígraf.
  • Relació: Subdivisió dels béns dins de cada epígraf.
  • Descripció: Descripció de la Relació dins de l’Epígraf.
  • Num. Béns: Nombre de béns de l’Epígraf/Relació que consten d’alta en inventari a la data del supòsit.

Datos y Recursos

Información Adicional

Campo Valor
Título (en castellano) Relación de bienes inmuebles
Título (en inglés) relacio-de-bens-immobles
Descripción (en castellano) Relación de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal que se encuentran inventariados a fecha de la última rectificación aprobada (el 31 de diciembre de 2015), organizados por Distritos, y dentro de los mismos por Epígrafe/Relación/número de orden, con expresión de su denominación, emplazamiento y barrio de situación. Se excluyen de la relación aquellos bienes afectos al uso público (como calles, plazas, parques o jardines) y los de Relaciones de Inventario que se encuentren en formación. * Nombres de las columnas del CSV y descripción de cada una de ellas: * Epígrafe: Clasificación de los bienes según su naturaleza (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). * Descripción: Descripción del Epígrafe. * Relación: Subdivisión de los bienes dentro de cada epígrafe. * Descripción: Descripción de la Relación dentro del Epígrafe. * Num. Bienes: Número de bienes del Epígrafe/Relación que constan de alta en inventario a la fecha del supuesto.
Descripción (en inglés) Relación de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal que se encuentran inventariados a fecha de la última rectificación aprobada (el 31 de diciembre de 2015), organizados por Distritos, y dentro de los mismos por Epígrafe/Relación/número de orden, con expresión de su denominación, emplazamiento y barrio de situación. Se excluyen de la relación aquellos bienes afectos al uso público (como calles, plazas, parques o jardines) y los de Relaciones de Inventario que se encuentren en formación. * Nombres de las columnas del CSV y descripción de cada una de ellas: * Epígrafe: Clasificación de los bienes según su naturaleza (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). * Descripción: Descripción del Epígrafe. * Relación: Subdivisión de los bienes dentro de cada epígrafe. * Descripción: Descripción de la Relación dentro del Epígrafe. * Num. Bienes: Número de bienes del Epígrafe/Relación que constan de alta en inventario a la fecha del supuesto.
Nombre (en castellano)
Nombre (en inglés)
Nombre (en valenciano)
Etiquetas (en castellano)
Etiquetas (en inglés)
Origen de datos
Grado de apertura 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV)
Última actualización conocida
Frecuencia de actualización P1Y0M0DT0H0M0S
Idioma(s)
Cobertura geográfica
Cobertura temporal (desde)
Cobertura temporal (hasta)
Vigencia
Recurso(s) relacionado(s)
Normativa(s)