Catàleg de Dades Obertes

Catàleg de dades de l'Ajuntament de València en format RDF/XML basat en el vocabulari DCAT, desenrotllat pel World Wide Web Consortium (W3C) i que permet l'estandardització en la definició de catàlegs de documents i recursos d'informació. Un catàleg de documents i recursos d'informació es representa per mitjà d'instàncies de la classe dcat:Catalog i inclou una col·lecció de conjunts de recursos d'informació dcat:Dataset. Usant la URL de descàrrega https://www.valencia.es/dadesobertes/va/dcat/ es pot federar el catàleg a http://datos.gob.es . També es presenta en format RSS per a permetre subscripcions al mateix.

Datos y Recursos

Información Adicional

Campo Valor
Título (en castellano) Catálogo de Datos Abiertos
Título (en inglés) Open Data Catalog
Descripción (en castellano) Catálogo de datos del Ayuntamiento de Valencia en formato RDF/XML basado en el vocabulario [DCAT](http://www.w3.org/ns/dcat# "Data Catalog Vocabulary"), desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) y que permite la estandarización en la definición de catálogos de documentos y recursos de información. Un catálogo de documentos y recursos de información se representa mediante instancias de la clase dcat:Catalog e incluye una colección de conjuntos de recursos de información dcat:Dataset. Usando la URL de descarga [http://gobiernoabierto.valencia.es/es/dcat](http://gobiernoabierto.valencia.es/es/dcat) se puede federar el catálogo a [http://datos.gob.es](http://datos.gob.es). También se presenta en formato RSS para permitir suscripciones al mismo.
Descripción (en inglés) Data catalog of the Valencia City Concil in RDF/XML format based on the vocabulary [DCAT](http://www.w3.org/ns/dcat# "Data Catalog Vocabulary"), developed by the World Wide Web Consortium (W3C) and allowing the standardization in the definition of catalogues of documents and information resources. A catalogue of documents and information resources is represented by instances of the dcat:Catalog class and includes a collection of sets of information dcat:Dataset resources. Using the URL for download [http://gobiernoabierto.valencia.es/en/dcat](http://gobiernoabierto.valencia.es/en/dcat) you can federate catalog to [http://datos.gob.es](http://datos.gob.es). It also occurs in RSS format to allow subscriptions to it.
Nombre (en castellano)
Nombre (en inglés)
Nombre (en valenciano)
Etiquetas (en castellano)
Etiquetas (en inglés)
Origen de datos
Grado de apertura 4 estrellas (Datos enlazables a través de URIs (ex. RDF)
Última actualización conocida
Frecuencia de actualización P0Y0M1DT0H0M0S
Idioma(s)
Cobertura geográfica
Cobertura temporal (desde)
Cobertura temporal (hasta)
Vigencia
Recurso(s) relacionado(s)
Normativa(s)